Serdecznie witamy na stronie Platformy Edukacyjnej w Zakresie Problematyki Narkomanii dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz dla lekarzy wszystkich specjalizacji

Czym jest ta platforma?

Platforma edukacyjna została opracowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. E-learningowa forma platformy pozwala na samodzielną naukę i zdobywanie umiejętności. Adresowana jest przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalizacji, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień

Na platformie znajdą Państwo:

Zalety e-learningu

E-learning stanowi doskonałe narzędzie pozyskiwania wiedzy niemal z każdego miejsca i w dowolnym czasie. Stanowi także efektywną formę nauczania z równoczesną możliwością natychmiastowej weryfikacji pozyskanej wiedzy. E-learning umożliwia także adekwatny do własnych potrzeb wybór treści z platformy edukacyjnej oraz może stanowić samodzielne narzędzie w procesie samokształcenia lub element szerszego procesu tradycyjnej edukacji. Uważa się, że dzięki Internetowi, szkolenia e-learning są najpotężniejszymi i najefektywniejszymi narzędziami edukacyjnymi i najlepiej odpowiadają na potrzeby edukacyjne poszczególnych grup zawodowych.

Dlaczego akurat tematyka narkomanii powinna Państwa zainteresować?

Osoby używające substancji psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków, rzadko szukają pomocy wśród lekarzy, rzadko też się do swojego używania przyznają. Zwykle nie dostrzegają związku między używaniem narkotyków czy nowych substancji psychoaktywnych (potocznie tzw. dopalaczy) a swoimi dolegliwościami czy problemami rodzinnymi lub szkolnymi. Zazwyczaj nie są też świadomi zagrożeń wynikających ze swojego używania i bagatelizują problem.

Dlaczego akurat lekarze, nauczyciele i pedagodzy szkolni?

Zdarza się, że osoba używająca substancji zmieniających świadomość zgłosi się do lekarza z innym problemem. W takiej sytuacji ważne jest aby lekarz umiał rozpoznać, że zgłaszane problemy zdrowotne mogą mieć związek z używaniem substancji psychoaktywnych. W przypadku potwierdzenia swojej wstępnej diagnozy, lekarz jest zobowiązany do poinformowania o możliwości podjęcia leczenia.

Pedagog szkolny w przypadku pojawiających się i narastających problemów ucznia w szkole powinien umieć rozpoznać, czy nie są one konsekwencją używania narkotyków i być przygotowanym do przeprowadzenia wczesnej interwencji.

Lekarz psychiatra powinien umieć postawić diagnozę w przypadku gdy ma do czynienie z pacjentem z podwójnym rozpoznaniem oraz wiedzieć jak z nim postępować. Zasadne jest również by potrafił właściwie postępować z osobą uzależnioną jak i po zatruciu nowymi substancjami psychoaktywnymi a także by posiadał wiedzę jak rozmawiać z takim pacjentem i motywować do zmiany zachowania, w tym do podjęcia leczenia.

Mamy nadzieję, że wiedza, którą chcemy się z Państwem podzielić ułatwi pracę z pacjentami jak i uczniami i przyczyni się do uzyskania umiejętności niezbędnych do diagnozowania używania narkotyków.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu i zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 52/54. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: e-mail: iodo@kcpu.gov.pl Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: kcpu.gov.pl